โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ

MASTER OF ACCOUNTANCY SPECIAL PROGRAM

SMART AND ETHICS

6
เหตุผลที่ควรเรียนที่นี่

ประกาศ

กำหนดการปฐมนิเทศโครงการฯ สำหรับนิสิต รุ่น 10 คลิก!
แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 คลิก!
ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ฯ คลิก!
ประกาศแจ้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์สำหรับนิสิตฯ คลิก!
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนิสิต รุ่น 10 คลิก!
ประกาศขั้นตอนของนิสิตรุ่น 10 คลิก!
ประกาศรหัสประจำตัวนิสิตรุ่น 10 คลิก!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก!
สาส์นจากประธาน (1) คลิก!

25/06/2014

แจ้งเลื่อนการรายงานตัวสำหรับนิสิตรุ่นที่ 10 ในวันที่ 28 มิ.ย.57 เดิม 13.00-16.00 น. เปลี่ยนเป็น 09.00-12.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

07/02/2014

กำหนดการสอบประมวลความรู้ประจำปีการศึกษา 2556 มี 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ครั้งที่ 3 สอบวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 นิสิตท่านใดต้องการสอบสามารถยื่นเรื่องที่โครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้

03/02/2014

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา http://human.ku.ac.th/newdesign/index.php/all-category/hilight-news

03/02/2014

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี(ตามลิ้งนี้นะค่ะ) https://ncba.kasetsart.org